Register Discover Odoo 11 By Trinity Roots

ชื่อ *

นามสกุล

เบอร์โทร *

E - mail *

บริษัท/ องค์กร *

ตำแหน่ง *

ช่องทางรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ *


ประเภทธุรกิจ *

จำนวนพนักงาน *

มี Software ในการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ *

ท่านเคยรู้จัก Odoo มาก่อนหรือไม่ *

ท่านสนใจนำระบบ Odoo ไปใช่ในบริษัทหรือไม่ *

หากสนใจจะสามารถเริ่มโครงการได้เมื่อใด