Odoo - August Series

ชื่อบริษัท *

สถานที่ตั้งบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ *

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ *

E-mail *

ประเภทธุรกิจ

ระบบที่ใช้ปัจจุบัน

บริการที่สนใจ

ส่วนงานที่ต้องการนำระบบไปใช้

งบประมาณ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้งานระบบ

ต้องการให้บริษัทฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอระบบหรือไม่

วิธีการ/สถานที่ในการ นำเสนอระบบ

กำหนดการนำเสนอ (กรุณาระบุอย่างน้อย 2 วัน)

สถานที่นำเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม อื่นๆ