Odoo APAC Tour - Connect Odoo 12 in Bangkok

ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทร *

E - mail *

บริษัท/ องค์กร *

ตำแหน่ง *

ช่องทางรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ *


ประเภทธุรกิจ *

จำนวนพนักงาน *

มี Software ในการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ *

ท่านเคยรู้จัก Odoo มาก่อนหรือไม่ *

ท่านสนใจนำระบบ Odoo ไปใช่ในบริษัทหรือไม่ *

หากสนใจจะสามารถเริ่มโครงการได้เมื่อใด


Odoo 12 Introduction and Brand New Features *

"Odoo + Trinity" by Jirawat (CEO) *

"Odoo for Thai Account: MVP" by Thanaporn *

"Odoo for retail business: POS" by Kiattichai *

"IoT: ECR" by Kiattipong *

ข้อเสนอแนะอื่นๆ


การประชาสัมพันธ์งาน *

การลงทะเบียนต้อนรับ *

การจัดซุ่มถ่ายภาพและของรางวัล *

ความเหมาะสมชองสถานที่ *

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม *

ข้อเสนอแนะอื่นๆ