Odoo 10 Survey for Odoo Customization

อีเมล์ *

ประเภทธุรกิจ *

ต้องการใช้งานโมดูล *

จำนวนบุคลากรในองค์กร *

งบประมาณ *

ปัญหาที่พบของธุรกิจ *

ต้องการนำ Odoo ไปใช้ในการ *