Data's Survey

ชื่อบริษัท หรือ หน่วยงาน (Company name) *

Website

ชื่อ-นามสกุล (Contact person) *

ตำแหน่ง (Position) *

เบอร์โทรศัพท์ (Contact number) *

E-mail *

บริษัทของท่านเริ่มนำข้อมูลในองค์กรมาวิเคราะห์แล้วหรือไม่

ในองค์กรของท่านได้มีการทำ Data Analytics ในส่วนงานใดบ้าง?

หากท่านยังไม่ได้เริ่ม Project ท่านวางแผนจะเริ่มเมื่อใด

งบประมาณ *

ท่านสนใจหัวข้อใด (ตอบได้หลายข้อ)

ท่านมีทีมงานดูแลเรื่องข้อมูลในองค์กรหรือไม่

หากมีการจัดงานสัมนาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร ท่านสนใจจะเข้าร่วมหรือไม่