แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการท่องเที่ยวบริษัทฯ ประจำปี 2018

เพศ *

อายุ *

กรุณาทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนากิจกรรมต่อไป *

มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยว (เกาะช้าง)
ความเหมาะสมของ จุดรับ - ส่ง
ความเหมาะสมของพาหนะ ที่ใช้ในการเดินทาง
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้
กิจกรรมระหว่างการเดินทาง
กิจกรรมดำน้ำ ดูปากะรัง
ความสวยงามของทัศนียภาพ
กิจกรรมงานเลี้ยง เช่น การแสดง การประกวด Top Award
กิจกรรมเฉลยบัดดี้
ที่พักอาศัย (โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮอะเวย์)
การให้บริการของโรงแรม ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านริมทะเลซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท (มื้อกลางวัน วันที่ 23)
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านชาวเลซีฟู๊ด (มื้อเย็น วันที่ 23)
อาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮอะเวย์
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านจันทรโภชนา (มื้อกลางวัน วันที่ 25)

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ *


จากการท่องเที่ยวครั้งนี้ *


สถานที่

การเดินทาง

รูปแบบการจัดงานและกิจกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม