แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

ด้านเนื้อหา/หลักสูตร

มากที่สุด 5ดี (3)พอใช้ (2)ต้องปรับปรุง (1)
1. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน อบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง อบรม
3. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอแต่ละหัวข้อ
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม

ด้านวิทยากร

ดีมาก (4)ดี (3)พอใช้ (2)ต้องปรับปรุง (1)
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ
2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
4. การตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน
5. การใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อยเพียงใด
6. มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเนื้อหาที่สอน ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสม

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา

ดีมาก (4)ดี (3)พอใช้ (2)ต้องปรับปรุง (1)
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

ด้านการนำความรู้ไปใช้

ดีมาก (4)ดี (3)พอใช้ (2)ต้องปรับปรุง (1)
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ