แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า

เพศ

ระดับการศึกษา

ตำแหน่ง


1. ความพึงพอใจด้านการขายและการตลาด

มากที่สุด 4มาก 3ปานกลาง 2น้อย 1
1.2 ความรู้ / ความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าของพนักงานขาย
1.1 มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
1.3 เอกสารประกอบการนำเสนอ / การติดตามงานขาย ก่อนและหลัง
1.4 ระยะเวลาในการเสนอราคา / ราคาสินค้าเหมาะสม
1.5 ท่านได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง