Latest Posts

4 เทรนที่น่าจับตามองของระบบ Enterprise Resource Planning ในปี 2019

odoo, erp, software, saas, cloud
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลองดูว่าอะไรที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ในปัจจุบัน